Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise tingimused.

Käesolevad Maitsete Tänava kliendikaardi üldtingimused (edaspidi Tingimused) rakenduvad Kliendile, kes on liitunud M Food Rocca OÜ (edaspidi Maitsete Tänav) poolt loodud Maitsete Tänava programmiga.

Kasutades Maitsete Tänava kliendikaardi programmi, annab andmesubjekt (edaspidi Klient), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Maitsete Tänava kliendikaardi teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole Maitsete Tänava kliendikaardi poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik. Tingimused on viidud kooskõlla uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

Isikuandmete vastutav töötleja on M Food Rocca OÜ registrikood 14331491, Juriidiline aadress Paldiski mnt. 102, 13522 Tallinn, Eesti, e-post [email protected] (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel.

Kliendi õigused

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh.  Õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st. taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist.

Õigus andmeid üle kanda  (EL Andmekaitse üldmääruse art 20 http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus) , mis samas ei tohi kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi. Õigus võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas.  Õigus pöörduda kaitseks järelvalveasutuse poole. Muuhulgas on Kliendil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist. Isikuandmete töötlemise osas pöörduge Maitsete Tänava poole aadressil [email protected]

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Kliendi isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

  • Nimi ja sünniaeg
  • Kliendi poolt Kliendiga seotud Maitsete Tänava kliendikaardi programmi raames ostetud tooted ja nende tootegrupid
  • Toodete hinnad ning restoranid, kust ostud on sooritatud
  • Kliendi elektronpostiaadress
  • Kliendi mobiiltelefoni number
  • Kliendi mobiiltelefoni identifitseerimisandmed
  • Kliendi teenuse kasutamise ajalugu
  • Teave meililistidega liitumise, tellimuste ja maksete kohta

Töötleja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Maitsete Tänava kliendiprogrammi raames allahindluste tegemine;  Maitsete Tänava kliendikaardi kasutajale ülevaate koostamine kasutaja enda poolt sooritatud ostudest; turundusuuringute korraldamine (sealhulgas sünnipäevapakkumiste tegemine); tarbijaharjumuste uurimine; müügistatistika koostamine;  otseturustuse korraldamine;  et anda Kliendile personaalseid soovitusi ning et muuta teenus Kliendi eelistustele vastavaks ning et anda Kliendile teenuse raames paremaid soovitusi; et võimaldada äriühingu kliendiandmebaaside töötlemist äriühingu toodete ja teenuste turustamiseks; et toodet/teenust arendada ja tegeleda teenuses ette tulevate probleemidega ning et muuta teenuse sisu paremaks; et anda Kliendile soovitusi ja vihjeid, kuidas teenust paremini kasutada, et teavitada Kliendi teenuse uutest funktsioonidest ja selleks, et edastada Kliendile infot, millest Klient võib huvitatud olla; et saata Kliendile Kliendi nõusolekul otseturustusteateid. Töötleja võib edastada Kliendi isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: Töötleja äri- ja koostööpartneritele. Töötleja ei edasta Kliendi puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.